- ,
()  
            _____________________________
                ()        +-----------+
                               No.    
                    ____________________      
                    No.       
                                - 
                              
                                 
                         +-----------+
    No. ________
  ______________ .   _______ __________ .
                                
    <>        ____________________________  
                   ( )      
                             
  ___________________  . .  ____________________________
             ( )
  
  ___________________      _______________________________________
    ()              ()
                 _______________________________________
  ___________________
    ()         _______________________________________
                       ( )
     
                 _______________________________________
    <>
                 _______________________________________
  ___________________
    ()
                  
  
  
  ----------------------------------------------------------------------
             
  
  +----------------------------------------------+
  -       
                  
  +----+------------------+---------- -   
                  
  +----+------------------+-----+----   , 
                   
  +----+------------------+-----+----    No. _______
                   
  +----+------------------+-----+----     "__"_____ 20___ .
                       
  +----+------------------+-----+----        
                       
  +----+------------------+-----+----       ___________________
                           ()
  +----+------------------+-----+----+-----------
                       
  +----------------------------------------------+
    
  
  _______________________
  
  
    ,  :
  
  ____________________________________________________
      ( )
  
  ____________________________________________________
  
  ____________________________________________________
  
              <>
      . 
          __________________