ĐŔĂŃ - ĐÎŃŃČÉŃĘČÉ ŔĐŐČ ĂÎŃÓÄŔĐŃŇÂĹÍÍŰŐ ŃŇŔÍÄŔĐŇÎÂ, ŕ ňŕęćĺ ńňđîčňĺëüíűő íîđě č ďđŕâčë (ŃÍčĎ)
č îáđŕçöîâ ţđčäč÷ĺńęčő äîęóěĺíňîâĎîńňŕíîâëĺíčĺ 31 Î ńđĺäíĺé đűíî÷íîé ńňîčěîńňč 1 ęâ. ěĺňđŕ îáůĺé ďëîůŕäč ćčëü˙ íŕ III ęâŕđňŕë 2002 ă. äë˙ đŕń÷ĺňŕ đŕçěĺđŕ áĺçâîçěĺçäíűő ńóáńčäčé č ńńóä íŕ ńňđîčňĺëüńňâî č ďđčîáđĺňĺíčĺ ćčëűő ďîěĺůĺíčé âńĺěč ęŕňĺăîđč˙ěč ăđŕćäŕí, ęîňîđűě óęŕçŕííűĺ ńóáńčäčč č ńńóäű ďđĺäîńňŕâë˙ţňń˙ çŕ ń÷ĺň ńđĺäńňâ ôĺäĺđŕëüíîăî áţäćĺňŕ.

Ďîńňŕíîâëĺíčĺ Ăîńńňđî˙ ĐÔ îň 30 ěŕ˙ 2002 ă. N 31

Î ńđĺäíĺé đűíî÷íîé ńňîčěîńňč 1 ęâ. ěĺňđŕ îáůĺé ďëîůŕäč ćčëü˙ íŕ III ęâŕđňŕë 2002 ă. äë˙ đŕń÷ĺňŕ đŕçěĺđŕ áĺçâîçěĺçäíűő ńóáńčäčé č ńńóä íŕ ńňđîčňĺëüńňâî č ďđčîáđĺňĺíčĺ ćčëűő ďîěĺůĺíčé âńĺěč ęŕňĺăîđč˙ěč  ăđŕćäŕí, ęîňîđűě óęŕçŕííűĺ ńóáńčäčč č ńńóäű ďđĺäîńňŕâë˙ţňń˙ çŕ ń÷ĺň ńđĺäńňâ ôĺäĺđŕëüíîăî áţäćĺňŕ

(ń čçěĺíĺíč˙ěč îň 24 čţë˙ 2002 ă.)

 

 ńîîňâĺňńňâčč ń đŕńďîđ˙ćĺíčĺě Ďđŕâčňĺëüńňâŕ Đîńńčéńęîé Ôĺäĺđŕöčč îň 16 ěŕđňŕ 2000 ă. N 394-đ Ăîńóäŕđńňâĺííűé ęîěčňĺň Đîńńčéńęîé Ôĺäĺđŕöčč ďî ńňđîčňĺëüńňâó č ćčëčůíî-ęîěěóíŕëüíîěó ęîěďëĺęńó, ďđîŕíŕëčçčđîâŕâ čěĺţůčĺń˙ äŕííűĺ Ăîńęîěńňŕňŕ Đîńńčč î öĺíŕő íŕ đűíęĺ ćčëü˙ č ńňîčěîńňč ńňđîčňĺëüńňâŕ 1 ęâ. ěĺňđŕ îáůĺé ďëîůŕäč ćčëü˙ ďî čňîăŕě I ęâŕđňŕëŕ 2002 ă., ďđĺäëîćĺíč˙ ŕäěčíčńňđŕöčé ńóáúĺęňîâ Đîńńčéńęîé Ôĺäĺđŕöčč, č ďđčíčěŕ˙ âî âíčěŕíčĺ îćčäŕĺěűé đîńň ńňîčěîńňč ńňđîčňĺëüíîé ďđîäóęöčč, ďđîăíîçčđóĺěűé Ěčíýęîíîěđŕçâčňč˙ Đîńńčč íŕ II ęâŕđňŕë 2002 ă. č III ęâŕđňŕë 2002 ă., ďîńňŕíîâë˙ĺň:

Óňâĺđäčňü ńđĺäíţţ đűíî÷íóţ ńňîčěîńňü 1 ęâ. ěĺňđŕ îáůĺé ďëîůŕäč ćčëü˙ äë˙ đŕń÷ĺňŕ đŕçěĺđŕ áĺçâîçěĺçäíűő ńóáńčäčé č ńńóä, ďîäëĺćŕůóţ ďđčěĺíĺíčţ ôĺäĺđŕëüíűěč îđăŕíŕěč čńďîëíčňĺëüíîé âëŕńňč, îđăŕíŕěč čńďîëíčňĺëüíîé âëŕńňč ńóáúĺęňîâ Đîńńčéńęîé Ôĺäĺđŕöčč äë˙ đŕń÷ĺňŕ ńóáńčäčé č ńńóä, âűäĺë˙ĺěűő ďî ďëŕíŕě III ęâŕđňŕëŕ 2002 ă., äë˙ âńĺő ęŕňĺăîđčé ăđŕćäŕí, ęîňîđűě óęŕçŕííűĺ ńóáńčäčč č ńńóäű ďđĺäîńňŕâë˙ţňń˙ çŕ ń÷ĺň ńđĺäńňâ ôĺäĺđŕëüíîăî áţäćĺňŕ íŕ ďđčîáđĺňĺíčĺ ćčëűő ďîěĺůĺíčé, â đŕçěĺđŕő (đóáë˙ő) ńîăëŕńíî ďđčëîćĺíčţ ę íŕńňî˙ůĺěó ďîńňŕíîâëĺíčţ.

Óňâĺđäčňü ńđĺäíţţ ńňîčěîńňü 1 ęâ. ěĺňđŕ îáůĺé ďëîůŕäč ćčëü˙ äë˙ đŕń÷ĺňŕ đŕçěĺđŕ áĺçâîçěĺçäíűő ńóáńčäčé, ďđĺäîńňŕâë˙ĺěűő ăđŕćäŕíŕě ëčřčâřčőń˙ ćčëü˙ â Đĺńďóáëčęĺ Ŕäűăĺ˙, Đĺńďóáëčęĺ Äŕăĺńňŕí, Đĺńďóáëčęĺ Číăóřĺňč˙, Ęŕáŕđäčíî-Áŕëęŕđńęîé Đĺńďóáëčęĺ, Ęŕđŕ÷ŕĺâî-×ĺđęĺńńęîé Đĺńďóáëčęĺ, Đĺńďóáëčęĺ Ńĺâĺđíŕ˙ Îńĺňč˙-Ŕëŕíč˙, Ńňŕâđîďîëüńęîě ęđŕĺ â đĺçóëüňŕňĺ ďŕâîäęŕ, ďđîčçîřĺäřĺăî â čţíĺ-čţëĺ 2002 ă. íŕ ňĺđđčňîđčč Ţćíîăî ôĺäĺđŕëüíîăî îęđóăŕ, íĺ ó÷čňűâŕţůóţ çŕňđŕňű íŕ ńňđîčňĺëüńňâî îáúĺęňîâ číćĺíĺđíîé číôđŕńňđóęňóđű č áëŕăîóńňđîéńňâî, â đŕçěĺđĺ 6450 đóáëĺé äë˙ đŕń÷ĺňŕ ńóáńčäčé íŕ ńňđîčňĺëüńňâî íîâîăî ćčëü˙, âűäĺë˙ĺěűő ďî ďëŕíŕě III ęâŕđňŕëŕ 2002 ăîäŕ âî čńďîëíĺíčĺ ďîńňŕíîâëĺíč˙ Ďđŕâčňĺëüńňâŕ Đîńńčéńęîé Ôĺäĺđŕöčč îň 1 čţë˙ 2002 ă. N 492.

Óňâĺđäčňü ńđĺäíţţ ńňîčěîńňü 1 ęâ. ěĺňđŕ îáůĺé ďëîůŕäč ćčëü˙ äë˙ đŕń÷ĺňŕ đŕçěĺđŕ áĺçâîçěĺçäíűő ńóáńčäčé íŕ ďđčîáđĺňĺíčĺ ćčëü˙, ďîäëĺćŕůóţ ďđčěĺíĺíčţ ôĺäĺđŕëüíűěč îđăŕíŕěč čńďîëíčňĺëüíîé âëŕńňč, îđăŕíŕěč čńďîëíčňĺëüíîé âëŕńňč ńóáúĺęňîâ Đîńńčéńęîé Ôĺäĺđŕöčč, äë˙ đŕń÷ĺňŕ ńóáńčäčé, âűäĺë˙ĺěűő ďî ďëŕíŕě III ęâŕđňŕëŕ 2002 ăîäŕ â ńîîňâĺňńňâčč ń ďîńňŕíîâëĺíčĺě Ďđŕâčňĺëüńňâŕ Đîńńčéńęîé Ôĺäĺđŕöčč îň 1 čţë˙ 2002 ă. N 492 "Î ďĺđâîî÷ĺđĺäíűő ěĺđŕő ďî ëčęâčäŕöčč ďîńëĺäńňâčé ďŕâîäęŕ, ďđîčçîřĺäřĺăî â čţíĺ 2002 ă. íŕ ňĺđđčňîđčč Ţćíîăî ôĺäĺđŕëüíîăî îęđóăŕ" â đŕçěĺđŕő ńîăëŕńíî ďđčëîćĺíčţ N 2 ę íŕńňî˙ůĺěó ďîńňŕíîâëĺíčţ.

 

Ďđĺäńĺäŕňĺëü                                               Ŕ.Ř. Řŕěóçŕôŕđîâ

 

Çŕđĺăčńňđčđîâŕíî â Ěčíţńňĺ ĐÔ 24 čţí˙ 2002 ă.

Đĺăčńňđŕöčîííűé N 3531

Ďđčëîćĺíčĺ

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Đîńńčéńęŕ˙ Ôĺäĺđŕöč˙                           |         8510          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ńĺâĺđíűé đŕéîí                                 |         7460          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Ęŕđĺëč˙                             |         6760          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Ęîěč                                |         7740          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ŕđőŕíăĺëüńęŕ˙ îáëŕńňü                          |         7170          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Íĺíĺöęčé ŕâňîíîěíűé îęđóă                      |         8640          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Âîëîăîäńęŕ˙ îáëŕńňü                            |         7400          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ěóđěŕíńęŕ˙ îáëŕńňü                             |         8000          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ńĺâĺđî-Çŕďŕäíűé đŕéîí                          |         6720          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ëĺíčíăđŕäńęŕ˙ îáëŕńňü                          |         6860          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Íîâăîđîäńęŕ˙ îáëŕńňü                           |         6870          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ďńęîâńęŕ˙ îáëŕńňü                              |         6310          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Öĺíňđŕëüíűé đŕéîí                              |         9400          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Áđ˙íńęŕ˙ îáëŕńňü                               |         6000          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Âëŕäčěčđńęŕ˙ îáëŕńňü                           |         6250          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Čâŕíîâńęŕ˙ îáëŕńňü                             |         5900          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęŕëóćńęŕ˙ îáëŕńňü                              |         6700          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęîńňđîěńęŕ˙ îáëŕńňü                            |         6080          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ěîńęîâńęŕ˙ îáëŕńňü                             |         10030         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Îđëîâńęŕ˙ îáëŕńňü                              |         6960          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đ˙çŕíńęŕ˙ îáëŕńňü                              |         6960          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ńěîëĺíńęŕ˙ îáëŕńňü                             |         6930          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ňâĺđńęŕ˙ îáëŕńňü                               |         6960          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ňóëüńęŕ˙ îáëŕńňü                               |         6760          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|ßđîńëŕâńęŕ˙ îáëŕńňü                            |         7680          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Âîëăî-Â˙ňńęčé đŕéîí                            |         6540          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Ěŕđčé-Ýë                            |         5700          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Ěîđäîâč˙                            |         5700          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|×óâŕřńęŕ˙ Đĺńďóáëčęŕ                           |         6300          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęčđîâńęŕ˙ îáëŕńňü                              |         6600          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Íčćĺăîđîäńęŕ˙ îáëŕńňü                          |         6900          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Öĺíňđŕëüíî-×ĺđíîçĺěíűé đŕéîí                   |         6080          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Áĺëăîđîäńęŕ˙ îáëŕńňü                           |         6470          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Âîđîíĺćńęŕ˙ îáëŕńňü                            |         6250          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęóđńęŕ˙ îáëŕńňü                                |         5690          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ëčďĺöęŕ˙ îáëŕńňü                               |         6000          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ňŕěáîâńęŕ˙ îáëŕńňü                             |         5720          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ďîâîëćńęčé đŕéîí                               |         6940          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Ęŕëěűęč˙                            |         5100          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Ňŕňŕđńňŕí                           |         7550          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ŕńňđŕőŕíńęŕ˙ îáëŕńňü                           |         6150          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Âîëăîăđŕäńęŕ˙ îáëŕńňü                          |         6700          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ďĺíçĺíńęŕ˙ îáëŕńňü                             |         5900          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ńŕěŕđńęŕ˙ îáëŕńňü                              |         7500          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ńŕđŕňîâńęŕ˙ îáëŕńňü                            |         7000          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Óëü˙íîâńęŕ˙ îáëŕńňü                            |         6000          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ńĺâĺđî-Ęŕâęŕçńęčé đŕéîí                        |         6450          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Ŕäűăĺ˙                              |         4900          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Äŕăĺńňŕí                            |         5200          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Číăóřĺňč˙                           |         4800          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|×ĺ÷ĺíńęŕ˙ Đĺńďóáëčęŕ                           |         7370          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęŕáŕđäčíî-Áŕëęŕđńęŕ˙ Đĺńďóáëčęŕ                |         4930          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęŕđŕ÷ŕĺâî-×ĺđęĺńńęŕ˙ Đĺńďóáëčęŕ                |         4250          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Ńĺâĺđíŕ˙ Îńĺňč˙ - Ŕëŕíč˙            |         4690          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęđŕńíîäŕđńęčé ęđŕé                             |         6620          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ńňŕâđîďîëüńęčé ęđŕé                            |         6300          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đîńňîâńęŕ˙ îáëŕńňü                             |         6690          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Óđŕëüńęčé đŕéîí                                |         8140          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Áŕřęîđňîńňŕí                        |         8000          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Óäěóđňńęŕ˙ Đĺńďóáëčęŕ                          |         7200          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęóđăŕíńęŕ˙ îáëŕńňü                             |         6500          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Îđĺíáóđăńęŕ˙ îáëŕńňü                           |         7300          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ďĺđěńęŕ˙ îáëŕńňü                               |         7900          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęîěč-Ďĺđě˙öęčé ŕâňîíîěíűé îęđóă                |         7600          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ńâĺđäëîâńęŕ˙ îáëŕńňü                           |         9730          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|×ĺë˙áčíńęŕ˙ îáëŕńňü                            |         7350          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Çŕďŕäíî-Ńčáčđńęčé đŕéîí                        |         8260          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Ŕëňŕé                               |         6310          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ŕëňŕéńęčé ęđŕé                                 |         7390          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęĺěĺđîâńęŕ˙ îáëŕńňü                            |         7390          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Íîâîńčáčđńęŕ˙ îáëŕńňü                          |         8600          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Îěńęŕ˙ îáëŕńňü                                 |         7000          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ňîěńęŕ˙ îáëŕńňü                                |         7400          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ňţěĺíńęŕ˙ îáëŕńňü                              |         8220          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Őŕíňű-Ěŕíńčéńęčé ŕâňîíîěíűé îęđóă              |         12020         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|ßěŕëî-Íĺíĺöęčé ŕâňîíîěíűé îęđóă                |         9300          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Âîńňî÷íî-Ńčáčđńęčé đŕéîí                       |         8470          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Áóđ˙ňč˙                             |         5800          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Ňűâŕ                                |         5660          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Őŕęŕńč˙                             |         6000          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęđŕńíî˙đńęčé ęđŕé                              |         9580          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ňŕéěűđńęčé ŕâňîíîěíűé îęđóă                    |         8540          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ýâĺíęčéńęčé ŕâňîíîěíűé îęđóă                   |         8540          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Čđęóňńęŕ˙ îáëŕńňü                              |         9400          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Óńňü-Îđäűíńęčé Áóđ˙ňńęčé ŔΠ                   |         9000          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|×čňčíńęŕ˙ îáëŕńňü                              |         6650          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ŕăčíńęčé Áóđ˙ňńęčé ŕâňîíîěíűé îęđóă            |         6550          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Äŕëüíĺâîńňî÷íűé đŕéîí                          |         8690          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Ńŕőŕ (ßęóňč˙)                       |         9850          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ĺâđĺéńęŕ˙ ŕâňîíîěíŕ˙ îáëŕńňü                   |         6300          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|×óęîňńęčé ŕâňîíîěíűé îęđóă                     |         7250          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ďđčěîđńęčé ęđŕé                                |         8700          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Őŕáŕđîâńęčé ęđŕé                               |         8400          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ŕěóđńęŕ˙ îáëŕńňü                               |         8200          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęŕě÷ŕňńęŕ˙ îáëŕńňü                             |         7300          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęîđ˙ęńęčé ŕâňîíîěíűé îęđóă                     |         7300          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ěŕăŕäŕíńęŕ˙ îáëŕńňü                            |         7300          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ńŕőŕëčíńęŕ˙ îáëŕńňü                            |         10700         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęŕëčíčíăđŕäńęčé đŕéîí                          |         10020         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęŕëčíčíăđŕäńęŕ˙ îáëŕńňü                        |         10020         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|ă.Ěîńęâŕ                                       |         15000         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|ă.Ńŕíęň-Ďĺňĺđáóđă                              |         10100         |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Ďđčëîćĺíčĺ N 2

ę ďîńňŕíîâëĺíčţ Ăîńńňđî˙ ĐÔ

îň 30 ěŕ˙ 2002 ă. N 31

 

Đŕçěĺđű ńđĺäíĺé ńňîčěîńňč 1 ęâ. ěĺňđŕ îáůĺé ďëîůŕäč ćčëü˙ äë˙ đŕń÷ĺňŕ đŕçěĺđŕ áĺçâîçěĺçäíűő ńóáńčäčé íŕ ďđčîáđĺňĺíčĺ ćčëü˙, ďîäëĺćŕůóţ ďđčěĺíĺíčţ ôĺäĺđŕëüíűěč îđăŕíŕěč čńďîëíčňĺëüíîé âëŕńňč, îđăŕíŕěč čńďîëíčňĺëüíîé âëŕńňč ńóáúĺęňîâ Đîńńčéńęîé Ôĺäĺđŕöčč, äë˙ đŕń÷ĺňŕ ńóáńčäčé, âűäĺë˙ĺěűő ďî ďëŕíŕě III ęâŕđňŕëŕ 2002 ăîäŕ â ńîîňâĺňńňâčč ń ďîńňŕíîâëĺíčĺě Ďđŕâčňĺëüńňâŕ Đîńńčéńęîé Ôĺäĺđŕöčč îň 1 čţë˙ 2002 ă. N 492

 

        Ńóáúĺęň Đîńńčéńęîé Ôĺäĺđŕöčč             Ńňîčěîńňü (đóáëĺé)

 

 Đĺńďóáëčęŕ Ŕäűăĺ˙                                      4900

 Đĺńďóáëčęŕ Äŕăĺńňŕí                                    5200

 Đĺńďóáëčęŕ Číăóřĺňč˙                                   4800

 ×ĺ÷ĺíńęŕ˙ Đĺńďóáëčęŕ                                   7370

 Ęŕáŕđäčíî-Áŕëęŕđńęŕ˙ Đĺńďóáëčęŕ                        4930

 Ęŕđŕ÷ŕĺâî-×ĺđęĺńńęŕ˙ Đĺńďóáëčęŕ                        4250

 Đĺńďóáëčęŕ Ńĺâĺđíŕ˙ Îńĺňč˙-Ŕëŕíč˙                      4690

 Ęđŕńíîäŕđńęčé ęđŕé                                     6620

 Ńňŕâđîďîëüńęčé ęđŕé                                    6300

Đŕńďîëîćĺí â:

Âĺđíóňüń˙ â "Ęŕňŕëîă ŃÍčĎ"